یونیت دریافت

کارخانه های شیر دارای بخش ویژه دریافت شیر هستند که شیر ارسالی از دامداری را دریافت می دارد. اولین کاری که در دریافت شیر انجام میشود ، تعیین مقدار شیر میباشد. مقدار شیر ورودی با سیستم وزنی و یا حجمی اندازه گیری میشود.
تانکرها پس از ورود به کارخانه مستقیما به سکوی دریافت هدایت میشوند. این سکو اغلب به مقدار کافی برای جا دادن چند تانکر وسعت دارد. در آنجا شیر بر اساس وزن یا حجم اندازه گیری میشود.
اندازه گیری بر اساس حجم :
در این روش از جریان سنج  Flowmeter استفاده میشود. جریان سنج ها هوای موجود در شیر را هم ، به عنوان شیر ثبت مینمایند ، به همین دلیل همیشه قابل اطمینان نمی باشند. بنابرین جلوگیری از ورود هوا به داخل شیر اهمیت بسیاری دارد.

با جاگذاری یک سیستم هواگیر  deaerator  ، قبل از دستگاه جریان سنج ، دقت اندازه گیری ارتقا می یابد واحد دریافت حجمی ، شیر را دریافت کرده و جهت عملیات تولید ارسال میکند. این دستگاه فرایند هواگیری ، اندازه گیری حجمی و پمپاژ محصول را قبل از هر فرایندی انجام میدهد.


یونیت دریافت
  • اشتراک در :
  • امتیاز به مطلب:
  • gradegradegradegradegrade
  • 2
print پرینت