مراکز جمع آوری شیر

مراكز جمع آوری شیر مكان های ثابتی هستند كه از امكانات خنك كردن شیر برخوردار بوده، شیر تولیدی دامداران را جمع آوری نموده و پس از سرد كردن به واحدهای فراوری تحویل می دهند . در برخی گزارشات به مراكز جمع آوری سیار اشاره شده است . در صورتی كه وسایل سیار مجهز به سیستم سرد كردن، توزین و برخی آزمون ها باشند می توان آنها را مراكز سیار ایده آل تلقی نمود .

  در كشورما فكر احداث مركز جمع آوری شیر زمانی آغاز شد كه كارخانه های شیر با ظرفیت بالا در شهرهای بزرگ احداث شد . به عبارت دیگر بازار خرید مصرف شیر از دامدار روستایی فاصله گرفت و حمل مقادیر اندك شیر از روستاهای دور به كارخانه های شیر مقرون به صرفه نبود . از طرف دیگر ، دامداران صنعتی موجود به آن اندازه شیر تولید نمی كردند كه بتواند تمامی ظرفیت كارخانه های تازه احداث شده را تكمیل و تولید را اقتصادی نمایند . لذا به نظر می رسید كه حلقه ای در زنجیرۀ تولید ، فراوری و توزیع شیر مفقود گردیده كه همان جمع آوری شیر است.

اهداف مراكز عبارتند از :

  1 - توزین دقیق شیر تولید كنندگان

  2 - تحویل و دریافت شیر مطلوب به طوری كه دخل و تصرفی در آن صورت نگرفته باشد .

  3 - پرداخت بهای شیر به طور منظم و تشویق تولید كنندگان به تولید شیر بهداشتی از طریق پرداخت به موقع

  4 - حمل و نقل اقتصادی شیر به كارخانه ها


مراکز جمع آوری شیر
  • اشتراک در :
  • امتیاز به مطلب:
  • gradegradegradegradegrade
  • 1
print پرینت