تولیدات صنایع غذایی سان ماشین

نیاز روز افزون جوامع به غذا و رشد بالای جمعیت و کاهش منابع غذایی، یکی از مهمترین مسائلی است که توجه دولتمردان، اندیشمندان و محققان را به خود معطوف کرده است. در این راستا، لزوم استفاده بهینه از منابع غذایی موجود و به کارگیری روشهای مطلوب نگهداری و جلوگیری از ضایعات بی رویه محصولات کشاورزی، تأمین منابع جدید غذایی، بسته بندی مناسب به منظور حفظ و بهبود کیفیت محصولات و ...، از جمله مواردی است که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست.

 علاوه بر این، رشد و توسعه جامعه و پیشرفت علوم و صنعت، سبب پیدایش سبک های نوین غذایی شده، به گونه ای که نیاز به تنوع محصولات و پیدایش فرآورده های جدید غذایی و کمک غذایی به شکل روز افزونی احساس می گردد.

 توسعه کارخانه های صنايع غذایی و تبدیلی يكي از محركهاي اصلي رشد اقتصادي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه میباشد كه صنايع مرتبط با بخش كشاورزي نظير صنايع غذايي از اهم آن قلمداد مي شود لذا توسعه صنعتي و رشد صنايع مذكور عامل اصلي دستيابي به نرخ بالاي رشد اقتصادي در کشور میتواند بدنبال داشته باشد.


تولیدات صنایع غذایی سان ماشین
  • اشتراک در :
  • امتیاز به مطلب:
  • gradegradegradegradegrade
  • 3
print پرینت