تست هیدرواستاتیک

23

1397/04/

print پرینت

تست هیدرواستاتیک مخازن CNG

تست هیدرواستاتیک (هیدروتست) فرآیندی است که تجهیزاتی از قبیل سیستم های لوله کشی، سیلندر گاز و لوله های تحت فشار جهت دوام و نشتی مورد آزمایش قرار می گیرند. تست هیدرواستاتیک مخازن سی ان جی CNG اغلب پس از خاموشی و تعمیرات مخازن به جهت حصول اطمینان از راه اندازی و کارایی صحیح و درست تجهیزات سی ان جی پس از راه اندازی مجدد، لازم است. لذا آزمایش تست هیدرواستاتیک در هنگام شرایط کاری و عادی سیستم انجام نمی پذیرد و نیز سیستم را در هنگام کار جهت نشتی و یا رشد ترک و یا شکستگی بخش از مخزن CNG نمی توان بررسی کرد.

انجام فرآیند تست هیدرواستاتیک مخازن سی ان جی CNG این اطمینان را حاصل می سازد که سیستم در فشار مذکور به درستی کار کرده و از هزینه های گزاف مالی و انسانی ممانعت می سازد. اگر چه تست هیدرواستاتیک یک تست غیر مخرب محسوب می شود ، اما اگر تست هیدرواستاتیک مخازن از فشار مشخص شده ی تجهیزات فراتر رود باعث گسیختگی و شکست در آن ها می شود. لذا این تست نیازمند کارشناسانی خبره و دستگاه های پیشرفته جهت حفظ ایمنی مالی و جانی می باشد.

به منظور تست مجدد مخازن CNG استاندارد ایزو شماره 6406 ISO یا معادل آن استاندارد 6792 ایران مورد استفاده قرار می گیرد. اندازه گیری افزایش حجم دائم مخزن سی ان جی یک از مهمترین تستهایی می باشد که بایستی بر روی تمامی مخازن تولیدی و همچنین در تست دوره ای مخازن CNG صورت گیرد.

به منظور ایمنی و جلوگیری از خطرات ناشی از انفجار سیلندر، تست  هیدرواستاتیک و معاینه فنی سیلندرهای تحت فشار و مخازن CNG بر اساس( استاندارد ملی ایران که  الزامی هست )  انجام می گیرد. اندازه گیری افزایش حجم دائم مخزن سی ان جی یکی از مهمترین تست ها می باشد، که برای تمامی مخازن تولیدی و همچنین در تست ادواری سیلندرها، (برای مخازن CNG بصورت دوره ای هر سه سال یکبار می باشد) باید صورت گیرد. هدف از انجام تست هیدرواستاتیک، بررسی خواص مکانیکی متریال بدنه مخزن در مقابل افزایش فشار مخزن می باشد.

سيلندرهاي تحت فشار جهت تست دوره ای پس از چند سال (تقریبا 5) استفاده، بايستي توسط دستگاه تست اندازه گيري افزايش حجم دائمي يا اصطلاحاً تست هيدرواستاتيک مخازن مورد بازرسي قرار گيرد. هدف از انجام اين تست بررسي خواص مکانيکي متريال بدنه مخازن در مقابل افزايش فشار مخزن مي باشد. با انجام اين تست ابعاد ترک هاي موجود در بدنه مخزن بوسيله آثار ديده شده در افزايش حجم مخزن نمود پيدا مي کند.

روش کار به اين شکل مي باشد که با اعمال فشار هيدروليکي (سيال آب) برابر با فشار کاري مخزن، بدنه سيلندر در اثر اين فشار افزايش حجم پيدا کرده و پس از 30 ثانيه در تثبيت فشار به مقدار ثابتي مي رسد. اين مقدار حجم را افزايش حجم کلي مینامند. سپس فشار مخزن را پايين آورده و به فشار 0 نسبي مي رسانند در اين صورت حجم مخازن کم شده اما به حجم اوليه نمي رسد بلکه مقدار مشخصي بالاتر از حجم اوليه خواهد داشت که اصطلاحاً افزايش حجم دائمي مخزن  مي باشد. با مقايسه مقدار افزايش حجم دائمي با مقدار افزايش حجم کلي در صورتي که نسبت PVE به TVE بالاتر از ده درصد باشد مخزن مطابق استاندارد خارج از محدوده بوده و قابل استفاده نمی باشد.

خط تست هيدرو استاتيک مطابق استاندارد مربوطه شامل اجزای زير مي باشد که ترتيب اجراي عمليات تست در آن رعايت شده است.
1- بخش باز نمودن شير از گلويي مخازن
2- بخش بازرسي چشمي بيروني و داخلي مخزن و توزین
3- بخش شستشوي داخلي مخزن
4- بخش تست هيدرو استاتيک
5- بخش بستن شير مخزن

تست هیدرواستاتیکی مخزن CNG

تست هیدرواستاتیک مخزن CNG و یا تست مجدد مخازن CNG مطابق استاندارد ایزو شماره 6406 ISO یا معادل آن استاندارد 6792 ایران مورد انجام می گیرد. اندازه گیری افزایش حجم دائم مخزن سی ان جی یک از مهمترین تستهایی می باشد که بایستی بر روی تمامی مخازن سی ان جی CNG تولیدی و همچنین در تست دوره ای مخازن صورت گیرد.

زمان تست مخزن سی ان جی CNG

سیلندرهای تحت فشار جهت تست ادواری پس از تقریبا 6 سال استفاده، بایستی توسط دستگاه تست اندازه گیری افزایش حجم دائمی یا اصطلاحاً تست هیدرواستاتیک مورد بازرسی قرار گیرد. هدف از انجام این تست بررسی خواص مکانیکی مواد اولیه بدنه مخزن در مقابل افزایش فشار مخزن می باشد.با انجام این تست ابعاد ترک های موجود در بدنه مخزن بوسیله آثار دیده شده در افزایش حجم مخزن نمود پیدا می کند.

آزمونهای تکمیلی

 در فرایند تست مخزن علاوه بر تست فشار هیدرواستاتیک، اندازه گیری ضخامت دیواره مخزن و همچنین از نظر ظاهری، هم قسمت بیرونی مخزن و هم سطح داخلی مخزن مورد بازدید چشمی قرار گرفته و در صورت وجود عیب های ظاهری مثل خراش، خوردگی، پوسیدگی، از بین رفتن پوشش سطحی مخزن(رنگ)، وضعیت ظاهری رزوه ها و… طبق دستورالعمل های استاندارد 6792 اصلاح یا با شرایطی که در استاندارد قید شده مخزن معدوم میگردد.

______________________________________________

تست هیدرواستاتیک
تست مخازن سی ان جی CNG
دستگاه تست هیدرواستاتیک مخازن سی ان جی CNG
سازندگان دستگاه تست مخزن سی ان جی CNG

قیمت دستگاه تست هیدرواستاتیک مخزن سی ان جی CNG

  • اشتراک در :
  • امتیاز به مطلب:
  • gradegradegradegradegrade
  • 1